💥🌐🌀 ગુજરાત વાસીઓને ગરમીથી મળશે રાહત | whether Radar App | Check live Whether

Free hyperlocal forecasts, weather maps, and storm track

Danger signals installed at ports of the stateSignal number 1 has been installed at various ports of the state keeping in view the forecast of the Meteorological Department. A signal number 1 has been installed at Veraval port. A number signal has been installed here following the forecast of the Meteorological Department. Also, signal number 1 has been installed at Dahej Port of Bharuch and Jafarabad Port of Amreli. Also fishermen have been instructed not to plow the sea. The system has been alerted due to the formation of a deep depression in the Arabian Sea.

Farmers worriedThe system has advised fishermen to be careful while fishing in the sea. Yesterday there were showers in the vicinity of Talala Gir. Even today, cloudy weather is being seen in the coastal area. Farmers are worried following the forecast of Meteorological Department.Which number signal is applied when?Depending on the speed of the offshore wind, a different number of signals are placed on the port. In particular, there are signals numbered 1 to 12 which are used to measure wind speed.

અગત્યની લીંક.

ડિટેઇલ ન્યુઝ ગુજરાતી મા વાંચો

ગુજરાતમાં વરસાદ ક્યારે ન્યુઝ વાચવા માટે અહીં ક્લીક કરો 

ચોમાસા દરમિયાન હવામાનની લાઇવ સ્થિતિ જોવા માટે 2024 ની આ બેસ્ટ એપને ડાઉનલોડ કરો

વાવાઝોડા ની સ્થિતિ લાઈવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Signal No-01This number signal is applied when the wind speed is 1 to 5 km, the wind is not very severeSignal No-02When the wind speed is between 6 and 12 km/h, signal number 2 is displayed over the port.Signal No-03This type of signal is issued when the wind speed is between 13 and 20 kmph.

Also read Watch Patan Rani Ki Vav 360 degree view video from here

👉 ગુજરાતમાં આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી👉અહીંથી જુવો હવામાન ની સ્થિતિ

Live Whether

Also read Useful information….share more

Signal No-04

Signal number four is issued when the wind is blowing at a speed of 21 to 29 km/h on the coast.

f

Signal No-05

Signal number five is set over the harbor when the wind speed is 30 to 39 km/h.Signal No-06

When the speed of the wind in the sea is 40 to 49 km, then the alarm number 6 signal is put on the port.

Signal No-07

When the speed of the prevailing wind is 50 to 61 km, signal number seven is placed over the port.

Signal No-08

When the wind speed is between 62 and 74 km/h in the sea or on the coast, a warning signal number eight is displayed on the port.

Weather News

Live Whether

તમારા વિસ્તારમાં વરસાદની તથા વાદળોની live સ્થિતી અહિથી જુવો

Main features

Our team of editors will bring you the latest weather, climate and environment news, including expert analysis of severe and high impact weather. From winter storms to tornadoes and hurricanes, we’ve got you covered!improve.


વરસાદ ના ન્યુઝ જોવા અહીંયા ક્લિક કરો

સમાચાર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો 

Coastal Conditions

You can rely on Weather & Radar’s free app to get the latest lake and ocean temperatures as well as frequently updated beach and nearshore weather, wind + wave conditions. 

Download Whether Radar Apk

Also read Gujarat Sarakari Yojna List -Document List PDF

90-Minute Trend

વેધર રિપોર્ટ અહીંથી જુઓ

Signal No-09When the wind speed is between 75 to 88 kmph, the alarm number 09 signal is displayed over the port.Signal number-10A signal number 10 is displayed over the port when the wind speed at sea is greater than 89 but not exceeding 102 km/h.Signal number -11The speed of gale-force winds over the sea ranges from 103 to 118 kmph.

Also read पेट में गैस की समस्या एक आम समस्या है जिसे घरेलू उपायों

When the wind is blowing at such a speed, signal number 11 is put on the port.Signal number-12

When the gale speed is between 119 and 220 km, signal number 12 is displayed over the port. Mostly signals up to 11 numbers are installed in India. Sometimes the number 12 signal is applied. Earlier it was decided to keep signals up to 17 numbers considering the speed of the wind. But most danger signal is used up to 12 numbers. In India, signals up to 11 numbers are generally used. 

Leave a Comment